مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول، تهران با FRP [تصویر]
  • calendar icon ------ الی ------

مقاوم سازی ساختمان اداری قوه قضائیه، خیابان سئول، تهران با FRP

 

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنیتقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و ...

 

 طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف  CFRPمی گردید.پس از اجرای 6 طبقه از ساختمان اداری مورد نظر، از طرف کارفرمای پروژه تصمیم به اضافه نمودن یک طبقه به سازه موجود گرفته شد. با توجه به تغییر اعمال شده در طرح اولیه، سازه موجود مورد بازبینی قرار گرفت و نتیجه کنترل حاکی از ضعف تعدادی از تیرها و ستون های سازه اجرا شده بود. طرح تقویت ارائه شده شامل افزایش ظرفیت خمشی تعدادی از ستون ها و تیرها توسط الیاف  CFRPمی گردید.

 

عکس های بیشتر از این پروژه 

 

تصاویر بیشتر (6)

: اشتراک گذاری