ساختمان مسکونی پارک وی [تصویر]

ساختمان مسکونی پارک وی

 

تقویت دال بتنی پس کشیده در ساختمان مسکونی خیابان الف-تهران:

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.  دال های دهانه بزرگتر در 3 طبقه پایینی ساختمان توسط نوارهای الیاف CFRP تقویت شدند تا از ایجاد خیز بیشتر در آنها جلوگیری بعمل آید.

 

تصاویر بیشتر (3)

: اشتراک گذاری