مترو شیراز [تصویر]

مترو شیراز

 

پروژه مقاوم سازی مترو شیراز، ایستگاه احساین با استفاده از سیستم تقویتی FRP

ظرفیت باربری سازه سقف ایستگاه مترو احسان واقع در میدان احسان شهر شیراز میبایست پس از تکمیل عملیات اجرایی افزایش داده میشد. دلیل این امر درخواست کارفرما برای افزایش باربری سقف ایستگاه ناشی از ترافیک بارهای فوق سنگین بوده است.

تقویت موضعی دال های بتنی و تیرهای بتنی با استفاده از سیستم تقویتی لمینیت کربنی از نوع CFRP Laminate S514 و CFRP Laminate S1014 انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از فیبر کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

تصاویر بیشتر (4)

: اشتراک گذاری