پارکینگ فرودگاه اصفهان [تصویر]

پارکینگ فرودگاه اصفهان

 

مقاوم سازی موضعی پارکینگ فرودگاه اصفهان با FRP

 تعدادی از تیرهای سازه بتنی پارکینگ فرودگاه اصفهان نیاز به تقویت خمشی داشته و توسط الیاف CFRP تقویت گردیدند.

تصاویر بیشتر (4)

: اشتراک گذاری