مقاوم سازی پل قم رود - قم با FRP
0000/01/01
ادامه مطلب prev icon
از 0000/01/01 تا 0000/01/01
مقاوم سازی پل قم رود - قم با FRP

سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید.